Kontaktujte nás: +420 602 144 145 | info@msoz.cz
0 Kč

Vyjádření k situaci kolem útulku

Útulek Mělník – rok poté ...

Loni na přelomu listopadu a prosince se Mělnické sdružení ochránců zvířat (MSOZ) dozvědělo, že nevyhrálo výběrové řízení na Nájem nemovitostí – Areál pro zvířata a tak na facebookových stránkách zveřejnilo text, ve kterém provedlo krátké shrnutí svého sedmiletého působení a hlavně poděkovalo svým příznivcům, sponzorům a podporovatelům.

Pod tímto krátkým tiskovým prohlášením se ze strany „tehdejších" příznivců Dogpointu i příznivců MSOZ se strhla taková lavina emocí v podobě komentářů, napadání, osočování současného provozovatele, že na ně druhá strana nemohla nereagovat a seběhla se diskuze, nad kterou ještě rok poté zůstává rozum stát.

Každopádně to byl impuls na jehož základě započala naše spolupráce.

Přestože MSOZ bylo přesvědčeno, že k 31.12.2012 v útulku skončí, tak tato spolupráce se protáhla na celý rok a my se s Vámi teď o celou anabázi podělíme a zveřejníme veškerou dokumentaci včetně té zadávací k poslední veřejné zakázce.

Jitka Kovaříková

 

 

 

JAK TO VŠE PROBÍHALO

Související dokumentace

 

Listopad 2012

MSOZ se dozvědělo, že nevyhrálo výběrové řízení na Nájem nemovitostí – Areál pro zvířata.

Pozn.

Výběrové řízení  nebylo realizováno dle zákonných norem (Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZVZ“ , což uznal s odstupem času i Městský úřad.  K postupu Městského úřadu v tomto řízení se negativně  vyjádřilo i Ministerstvo pro místního rozvoj.

 

 

01 – najem nemovitosti, areal utulku pro zvirata v nouzi

01a_rozhodnuti rady

 

Prosinec 2012

MSOZ  se začíná připravovat na stěhování  z útulku  a současně podává Návrh na zahájení správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ ÚOHS“).  Kopii předává Městskému úřadu. Kompletní znění této důvěrné komunikace, starosta předává zástupcům sdružení Dogpoint, kteří na základě toho vydávají svou tiskovou zprávu.

Pro porovnání oba dva dokumenty přidáváme…

29.12.2012 dostává MSOZ telefonicky informaci, že do doby, než bude vyřešen podnět na ÚOHS se útulek předávat nebude.

 

 

02 – správni rizeni

 

03 – Dogpoint . vyjadřeni ke změne provozováni

 

Leden 2013

Z ÚOHS přichází zpráva o doplnění informací podání, kterou MSOZ doplňuje.

 

 

 

04_výzva k upřesnění podáni

05_doplnění MSOZ

 

Březen 2013

Z ÚOHS přichází zpráva, že nebudou zahajovat správní řízení, z důvodu, že nebylo podání uskutečněno zákonným způsobem. Jinými slovy – chyběl  certifikovaný  elektronický podpis. 

MSOZ tedy odesílá na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  upravený  Podnět (návrh) na zahájení správního řízení znovu.

Na základě toho je starostou sděleno, že se rozhodl vypsat veřejnou zakázku dle zákona.

V březnu  Městský úřad uveřejnil  na svých webových stránkách nové zadávací řízení. Výzva k podání nabídky byla zaslána i MSOZ.  Na základě upozornění, že zadávací  řízení  neodpovídá  zákonným  normám (ZVZ), Městský úřad tuto veřejnou zakázku ruší.

 

 

06_stanovisko k podání ze dne 19.12.2012

 

07_ Podnět (navrh na zahájení správního řizeni)

 

08_výzva k podání nabídky (březen)

 

09_zrušení výběrového řízení

Duben 2013

Město Mělník uveřejňuje  zadávací  řízení  formou zjednodušeného podlimitního řízení  na  Provozovatele a nájemce útulku pro zvířata v nouzi Mělník s termínem podání do 14.5.2013 8:30 hod, již dle norem stanovených zákonem (ZVZ).

 

 

10_zadávací dokumentace veřejné zakázky

 

Květen 2013

Dne 14.5.2013 MSOZ podává svou nabídku a účastní se otevírání obálek. Do této veřejné zakázky se přihlašuje  i  Dogpoint.

V 8:30 hod dochází k otevírání obálek a při této příležitosti se dozvídáme, že Dogpoint tedy podal nejnižší cenovou nabídku, nicméně nabídka nebyla zpracována v souladu se zadávací dokumentací veřejné podlimitní zakázky a Dogpointu v nabídce chybí dokument, který byl vyžadován jako povinný.  V zadávací dokumentaci se pak uvádí, že pokud nebude nabídka podána dle podmínek v zadávací dokumentaci, bude uchazeč

vyloučen z další účasti v zadávacím řízení (viz obr.1)

 

 

 

 

Červen 2013

Dne 7.6.2013 je na profilu zadavatele uveřejněno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Vybraným uchazečem je  Dogpoint . MSOZ téhož dne nahlíží do  Zprávy o posouzení a  hodnocení  nabídek. Tato zpráva není zpracována v souladu se zákonem (ZVZ).  Zákon přesně definuje  jakým transparentním způsobem má posuzování  a hodnocení nabídek probíhat a jak má zpráva vypadat . Viz obr.2

 

 

Dne 17.6.2013 podává MSOZ v zákonné lhůtě námitku proti rozhodnutí zadavatele výběru nejvhodnější nabídky. Město Mělník jako zadavatel  dne 24.6.2013 rozhoduje o nevyhovění  námitkám. Dne  26.6.2013 to oznamuje MSOZ . Informaci o tom, že Dogpoint pravděpodobně nemá splněnu profesní kvalifikaci, zadavatel bagatelizuje a informuje o tom, občanská sdružení provádí svojí činnost na základě stanov schválených Ministerstvem vnitra.  Podotýkáme, že v zadávací dokumentaci zadavatel jasně požadoval  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné  zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského rejstříku.

Současně s touto odpovědí na námitku posílá příkaz k vystěhování k 30.6.2013 a od 1.7.2013 má v Útulku působit organizace Dogpoint a to i přesto, že dle zákona není možné, pokud jsou podány námitky, uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu po 45 dní od data podání námitky. 

 

 

MSOZ tedy ještě v pátek před stěhováním, tj. 28.6. podává nesouhlas s vystěhováním a o víkend chystá vše na vystěhování ke dni 30.6.v 10:00 hod, kdy se měl útulek předávat. Součástí tohoto sdělení je později právníky města nazvaná „Gentlemanská dohoda“, že v případě, že ÚOHS se nebude podnětem zabývat, předáme Útulek do rukou města po dohodě termínu.

MSOZ sděluje svým fanouškům aktuální informace, načež Dogpoint vydává oficiální zprávu, ve které je zveřejněná odpověď na naši námitku v plném znění, která má být důvěrná, jejíž podobu naleznete zde http://www.dog-point.cz/vyjadreni-k-situaci-okolo-prevzeti-mestskeho-utulku-na-melnice  (pro případ, že by tento odkaz nebyl funkční přidáme variantu v pdf verzi )

 

Předsedkyně sdružení Dogpoint kontaktuje J.Tichou z MSOZ a hrozí trestním oznámením za to, že udáváme nepravdivé informace. Prý se do útulku vůbec stěhovat neměli, nicméně ze stránek Dogpointu vyplývá něco úplně jiného (viz scan).

29.6. v podvečer však ještě kontaktujeme starostu a po telefonické domluvě se předávání útulku ke dni 30.6. odkládá.

 

 

11_oznámení o výběru nejvhodnejší nabídky

 

12_zprava o hodnocení a posouzení nabídek

 

13_námitka uchazeče proti rozhodutí zadavatele

 

 

 

14_zamítnutí námitky uchazeče

 

 

 

 

 

15_ příkaz k vystěhování

 

 

 

 

16.nesouhlas s výpovedí

 

17_email starostovi s Gentlemanskou dohodou

 

18_informace z www dogpointu o změně mista působení

 

 

 

 

Červenec 2013

MSOZ dostává potvrzení z Krajské veterinární správy, že Dogpoint nemá ke dni pro podání nabídky splněnu profesní kvalifikaci. (bohužel tento dokument dle zákona o svobodném přístupu k informacím nesmíme zveřejnit), nicméně oficiální doklad o tom, že tento uchazeč nemá splněnu kvalifikaci ke dni podání nabídky najdete v prosinci, kde je dokument součástí zveřejňované smlouvy na webu města Mělníka. Ten již zveřejněný být smí. Děkujeme za pochopení.

O nesplnění kvalifikace se dozvídáme den po odeslání podkladů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tudíž tento podstatný dokument na ÚOHS není odeslán spolu s podnětem. Nutno ale dodat, že i kdybychom jej měli, tento dokument může mít vliv až v momentě uzavírání  smlouvy s vybraným uchazečem (v nabídce bylo požadováno předložení čestného prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, což pro tuto fázi veřejné zakázky je dostačující. Kvalifikaci ke dni podání nabídky musí uchazeč prokazovat až v okamžiku před uzavřením smlouvy, v tomto případě tedy až v prosinci 2013)

Dále MSOZ dostává výpověď s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

 

19_informace o nesplnění kvalifikace zastupitelům

20_Dogpoint vyžádané informace(bohužel tento dokument dle zákona nesmíme zveřejnit)

 

 

21_výpověď s jednoměsíční lhůtou

 

Srpen 2013

Na výpověď MSOZ opět reagovalo a z města přichází informace, že do doby rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nebude útulek předávat, a že akceptují náš návrh, že útulek bude předán po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tedy na základě „gentlemanské dohody“ , jak to nazvali právníci města.

 

 

22_nesouhlas s výpovedí

 

23_gentlemanská dohoda od právníků města

 

Září 2013

Z ÚOHSu na základě telefonického dotazu dostáváme informaci, že se podnětem pravděpodobně zabývat budou.

 

 

Říjen 2013

 Na základě předchozí „GENTLEMANSKÉ DOHODY“ přichází v říjnu do útulku Žaloba na vystěhování, ke které se máme vyjádřit.

 

 

 

24_žaloba na vystehování

Listopad 2013

I přesto, že došlo v této veřejné zakázce k porušení zákona  (ZVZ), viz všechna předchozí potvrzení, dostalo MSOZ náhle informaci, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebude zahajovat správní řízení. Nutno dodat, že na ÚOHS jsme podávali podnět, nikoli návrh s nutností složení kauce a podle toho pravděpodobně asi bylo s naším „podnětem naloženo“. Dále je třeba dodat, že v podnětu, který byl na ÚOHS zaslán,  nebyla  jako podstatný problém řešena kvalifikace „vítězného uchazeče“ , protože v tu dobu nebylo možné se na kvalifikaci odkazovat, jelikož to nebylo aktuální. Řešení kvalifikace je aktuální až v momentě, kdy zadavatel chce s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu. Starosta avizuje, že se chce s Mělnickým sdružením ochránců zvířat dohodnout a přes právníky vyzývá k dodržení „gentlemanské dohody“, kterou MSOZ prostřednictvím svého prostředníka zasílalo zastupitelům. Nicméně nutno dodat, že gentlemanská dohoda se dá dodržovat v momentě, kdy se dvě strany dohodnou. Dohoda o tom, že se MSOZ vystěhuje v případě zamítavého rozhodnutí z ÚOHS mezi MSOZ a městem mohla platit v období od  27.8.2013, kdy na ni město přistoupilo dopisem právního zástupce do 27.10.2013, kdy prostřednictvím stejného právního zástupce přišla MSOZ žaloba na vystěhování.

Starosta nejprve na konci listopadu prohlásil, že nechce, aby se MSOZ vystěhovalo hned, ale následně přichází dopis z města, že chtějí předání útulku v termínu od 26.11. do 30.11., o tom je však poté naší dobrovolnicí dohodnuta schůzka na pondělí 2.12. se starostou, na které se řeší podrobnosti.

 

 

25_výsledek šetření podnětu

 

 

 

 

 26_výzva k předání útulku

Prosinec 2013

Starosta MSOZ avizuje, že nebude podepisovat smlouvu s Dogpointem, dokud Dogpoint neprokáže kvalifikaci a pozor !!!! ke dni podpisu smlouvy !!!! , přestože zákon jasně hovoří o prokázání kvalifikace ke dni podání nabídky  a i tento termín ke dni podání nabídky je uveden v zadávací dokumentaci, přímo pod touto formulací se v zadávací dokumentaci nachází i podpis starosty.

 

 

 

 Dále město požadovalo i živnostenské oprávnění ,  které  sice není pro činnost občanských sdružení nezbytné, nicméně město jej mělo v podmínkách zadávací dokumentace. Dogpoint živnostenské oprávnění na organizaci též nemá a to ani ke dni podání nabídky, ani k dnešnímu dni.  A již několikráte zmíněné povolení k odchytu, to se starosta snažil omluvit tím, že odchyt nebyl součástí zadávací dokumentace, což také není pravda a součástí dokumentace pochopitelně je.

V době kdy však toto starosta sděluje se dozvídáme, že Dogpoint již má podepsanou smlouvu o nájmu nemovitostí i provozovatelskou smlouvu již ze dne 4.12.2013, což se oficiálně dozvídáme až dne 10.12.2013 ze stránek města.

Na základě této oficiální informace zasíláme na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  Oznámení nových skutečností a žádost o návrh na předběžné opatření z moci úřední a na soud k žalobě na vystěhování Žádost o doplnění k vyjádření k žalobě na vyklizení nemovitosti.

 

Závěrem bychom rádi dodali, že městu bylo nabídnuto přes naši dobrovolnici termín předání útulku na 2.1.2013, se kterým město přes původní ostrou opozici, souhlasilo, ale po dohodě s právníky nám bylo doporučeno počkat na vyjádření  soudu k žalobě na vyklizení  až do pravomocného rozhodnutí  a ve stejné době poslat ke statní autoritě (opět k ÚOHS) informaci o nesplnění kvalifikace uchazeče Dogpoint a informaci o uzavření smlouvy.

 

Abychom pravdu řekli, tak nevíme jakým způsobem ÚOHS v této věci rozhodne, po prvotních zkušenostech, které se zdály být tak jasné, nedokážeme říci žádný předpoklad. Nicméně stále jsme přesvědčeni o tom, že pravda je na naší straně a tak i díky Vám, našim fanouškům, kteří nás k tomu neustále podporujete -  jdeme dál.

 

Závěrem bychom rádi zodpověděli na dotazy, které nám průběžně zasíláte a které dle Vašich otázek budeme doplňovat:

 

Opravdu Dogpoint dvakrát vyhrál výběrové řízení ?
NE
, město samo uznalo, že původní výběrové řízení nebylo zadáno správným způsobem (na základě toho dochází k revidování všech výběrových řízeních realizovaných v minulých letech).  Z toho důvodu došlo k vypsání veřejné zakázky dle zákona o 137/2006 o veřejných zakázkách.

                                  

Co máte proti organizaci Dogpoint ?

Nic, proti Dogpointu nic nemáme, i když tento spor je už tak vyostřený, že by jakákoli případná spolupráce byla nemožná. Každopádně my nebojujeme proti Dogpointu, ale proti úřednímu rozhodnutí, které dle výše uvedených informací není v souladu se zákonem a jsme přesvědčeni, že se jedná o jejich prosazování v rámci fungování mělnického útulku.

 

Platili jste 2 x 50tisíc Kč na ÚOHS ?

Nikoli, využili jsme jinou formu podání, kde se kauce neplatí. Formu, kterou může nahlásit i běžný občan, kterého se veřejná zakázka netýká. Bohužel zřejmě volba této formy nám mimo  jiné  uškodila  a  i na základě této skutečnosti se ÚOHS s naším podnětem pravděpodobně nezabýval. Podnět ÚOHS k tomu, aby zahájil správní řízení z moci úřední může dát každý. Nicméně, podnět není návrhem (žádostí), jehož doručením úřadu by se zahajovalo správní řízení. Je v zásadě na uvážení úřadu, jestli řízení  z moci úřední zahájí nebo ne, a to přesto, že je k tomu v souladu se zákonem v odůvodněných případech fakticky povinen.

 

Platíte si v této kauze právníka ze sponzorských darů ?

Ne, právníka skutečně neplatíme. Vše děláme „svépomocí“. Právníci, se kterými některé věci konzultujeme, nám poskytují služby zdarma. 

 

Skutečně Vám město za jedenáct měsíců  zaplatilo o cca půl milionu více, než by platilo novému provozovateli ?

Nikoli, náš měsíční příspěvek na provoz útulku je 46 667,-Kč, kdyby Dogpoint  převzal útulek od 1.1.2013 měl dostávat měsíční příspěvek 40.833,- Kč/měsíčně, ale s tím rozdílem, že se původně neplánovali starat o kočky. Tudíž město k dnešnímu dni zaplatilo více o 64.174Kč, s tím, že péče o kočky za zbylých 70 tisíc korun byla nabídnuta starostou paní Tiché.

 

Proč jste nějakým způsobem nerekonstruovali prostory  útulku ?

K tomu je nutné říci, že máme smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  a kdykoli jsme chtěli něco dělat, tak nám z města bylo oznámeno, že to nemá cenu, protože s pozemkem pod útulkem jsou jiné plány a útulek se bude stěhovat do nových prostor. V říjnu však byla akce „nový útulek“ zrušena, takže těžko říci, jak to s útulkem do budoucna bude. Dělali jsme ale drobné opravy např. na kotcích apod,. V rámci možností byla vytvořena karanténa, na naše náklady byly opraveny vstupní prostory a přijímací místnost. Vše máme fotograficky zdokumentované.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27_potvrzení o uzavření smlouvy

 

 

28_potvrzení KVS odchyt

 

29_oznamení nových skutečností

 

30_doplněni k žalobě

 

 

A jak to tedy dopadlo, dopadne, co bude dál?

SHRNUTÍ – SPRAVEDLNOST NEEXISTUJE!

Fakta: 

  • Dogpoint  neměl v nabídce Zadavatelem (městem Mělník) požadovanou přílohu.
  • Dogpoint  neměl ke dni podání nabídky splněnu profesní kvalifikaci, ač v nabídce předložil čestné prohlášení o splnění profesní  kvalifikace.
  • Zadavatel (město Mělník) porušilo důvěru mezi uchazečem (námi) a zadavatelem. Starosta města  trvale poskytoval  a nadále poskytuje Dogpointu korespondenci, která má  být mezi zadavatelem a dodavatelem (MSOZ)  důvěrná.  Dogpoint  na základě  důvěrné korespondence  zveřejňoval tiskové zprávy na svých stránkách.
  • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla vyhotovena dle zákonných norem. Zadavatel porušil zásadu transparentnosti.
  • Zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem, který nesplnil profesní kvalifikační předpoklady.

 

Výsledek ?
Spravedlnost opravdu zřejmě neexistuje a už i my jsme v ni přestali věřit. 

Na ÚOHS jsme již podali Oznámení  nových skutečností a návrh na předběžné opatření z moci úřední.  Současně jsme zaslali podklady k doplnění k žalobě o vyklizení na Okresní soud Mělník. A nyní musíme čekat na rozhodnutí soudu.

Pokud soud rozhodne o vystěhování, tak se samozřejmě vystěhovat budeme muset. Po  dohodě s právníky však existují  i další zákonné  možnosti  (trestní oznámení, žaloba ).  Netroufáme si však předjímat ani rozhodnutí ÚOHSu, ani rozhodnutí soudu.

 

Každopádně jak to bude dál, do rozhodnutí  a po rozhodnutí:

 

Spolupráce s přilehlými obcemi bude fungovat i nadále. S  účinnosti od 1.1.2014 máme s obcemi uzavřené nové smlouvy a pokud budeme muset v příštím roce opustit prostory útulku i naše svěřence, tak kromě  katastrálního území Mělník, budeme v naší činnosti pokračovat. Nadále budeme spolupracovat se spřátelenými útulky v okolí i jinými neziskovými organizacemi. Nejenže v naší činnosti budeme nadále pokračovat, ale budeme naši činnost i rozšiřovat. Ať už v prostorách útulku Mělník  nebo  v jiných prostorách.  V současné době máme domluvený prozatímní pozemek, na kterém ihned můžeme začít stavět nový azyl. Jedná se o pozemek, který není v našem vlastnictví. Proč se tolik bráníme odchodu s útulku je i ten fakt, že jednak chceme dokázat, že BRÁNIT SE ÚŘEDNÍMU ŠIMLU MÁ SMYSL, pokud jste přesvědčeni, že jste v právu, a jednak proto, že chceme nadále zůstat s našimi svěřenci, protože o některé, v případě změny provozovatele, máme vážně obavy.

 

Každopádně ze vzniklé situace jsme se i my ponaučili a budeme pokračovat „JINAK“. Jednak budeme pravidelně zveřejňovat finanční zprávy a obecné přehledy o fungování naší organizace. Máme založený transparentní účet. Do našeho fungování více zapojíme veřejnost.  K předchozím událostem jsme se trochu báli vyjadřovat a tak jsme byli opatrní ve vyjádřeních, ale nyní budeme informovat o všem, co se u nás děje.

Děkujeme za Vaši  přízeň  a doufáme, že nám ji zachováte i nadále.